7#

Continentele sunt în mișcare. Când se vor ciocni? - Jean-Baptiste P. Koehl. Jean-Baptiste P. Koehl - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Continentele sunt în mișcare. Când se vor ciocni? - Jean-Baptiste P. Koehl". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:25
which can sometimes be traced across plates.
care uneori pot fi urmărite de la o placă la alta.
Using these tools, scientists have pieced together
Folosind aceste unelte, cercetătorii au reconstituit
a relatively reliable history of plate movements,
un istoric relativ de încredere al mișcării plăcilor,
and their research revealed a pattern spanning hundreds of millions of years.
iar cercetările lor au dezvăluit un tipar ce se întinde pe sute de milioane de ani.
What’s now known as the Wilson Cycle
Ceea ce azi e cunoscut ca Ciclul Wilson
00:02:43
predicts how continents diverge and reassemble.
prezice cum se fragmentează și reasamblează continentele.
And it currently predicts the next supercontinent will form
Iar în momentul de față prezice că următorul supercontinent se va forma
50 to 250 million years from now.
în 50 până la 250 milioane de ani.
We don’t have much certainty on what that landmass will look like.
Nu suntem foarte siguri cum va arăta acea masă de uscat.
It could be a new Pangea that emerges from the closing of the Atlantic.
Ar putea fi noua Pangeea care răsare din închiderea Atlanticului.
00:03:01
Or it might result from the formation of a new Pan-Asian ocean.
Sau ar putea fi rezultatul formării unui nou ocean Pan-Asiatic.
But while its shape and size remain a mystery,
Dar deși forma și mărimea rămân un mister,
we do know these changes will impact much more than our national borders.
știm că aceste schimbări vor impacta mult mai mult decât granițele țărilor.
In the past, colliding plates have caused major environmental upheavals.
În trecut, plăcile care s-au ciocnit au cauzat transformări de mediu majore.
When the Rodinia supercontinent broke up circa 750 million years ago,
Când supercontinentul Rodinia s-a desprins acum 750 milioane de ani,
00:03:24
it left large landmasses vulnerable to weathering.
a lăsat o mare masă de uscat vulnerabilă la dezagregare.
This newly exposed rock absorbed more carbon dioxide from rainfall,
Această rocă nou expusă a absorbit mai mult dioxid de carbon din ploaie,
eventually removing so much atmospheric CO2
înlăturând în cele din urmă atât de mult CO2 din atmosferă,
that the planet was plunged into a period called Snowball Earth.
încât planeta a fost cufundată într-o eră numită „Pământ de zăpadă”.
Over time, volcanic activity released enough CO2 to melt this ice,
În timp, activitatea vulcanică a eliberat suficient CO2 pentru a topi gheața,
00:03:46
but that process took another 4 to 6 million years.
dar acel proces a durat încă 4 până la 6 milioane de ani.
Meanwhile, when the next supercontinent assembles,
Între timp, când se va constitui următorul supercontinent,
it's more likely to heat things up.
e mai probabil să se încălzească.
Shifting plates and continental collisions could create and enlarge
Plăcile în mișcare și continentele care se ciocnesc
cracks in the Earth’s crust,
ar putea crea și lărgi crăpături în scoarța terestră,
00:04:02
potentially releasing huge amounts of carbon and methane into the atmosphere.
putând elibera cantități enorme de carbon și metan în atmosferă.
This influx of greenhouse gases would rapidly heat the planet,
Acest influx de gaze cu efect de seră va încălzi rapid planeta,
possibly triggering a mass extinction.
fiind posibil să declanșeze o extincție în masă.
The sheer scale of these cracks would make them almost impossible to plug,
Pur și simplu scara acestor crăpături le-ar face imposibil de astupat.
and even if we could, the resulting pressure would just create new ruptures.
Și chiar dacă am putea face asta, presiunea rezultată ar crea noi fisuri.
00:04:23
Fortunately, we have at least 50 million years to come up with a solution here,
Din fericire, mai avem cel puțin 50 de milioane de ani să găsim o soluție,
and we might already be onto something.
și s-ar putea să fim deja pe calea cea bună.
In Iceland, recently conducted trials were able to store carbon in basalt,
În Islanda, cercetările întreprinse recent au reușit stocarea carbonului în bazalt,
rapidly transforming these gases into stone.
transformând rapid aceste gaze în piatră.
So it’s possible a global network of pipes
E posibil, deci, ca o rețea globală de țevi
00:04:41
could redirect vented gases into basalt outcrops,
să poată redirecționa gazele eliberate în aflorimente de bazalt,
mitigating some of our emissions now and protecting our supercontinental future.
atenuând din emisiile noastre curente
descărcați în HTML/PDF
acțiune