5#

Conservarea durabilă – condusă de moștenirea indigenă. Adjany Costa - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Conservarea durabilă – condusă de moștenirea indigenă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:34
it meant it trusted me.
înseamnă că are încredere în mine.
And if it did, so could they, the Luchaze people.
Iar dacă el a făcut-o, o puteau face și ei, tribul Luchaze.
But see, most Luchaze children do not know of the Mukissi
Vedeți voi, majoritatea copiilor Luchaze nu știu de Mukissi
or any other local tale.
sau de vreo altă legendă de-a locului.
And that is because the 40-plus year-long war they have endured
Asta fiindcă războiul pe care l-au îndurat mai bine de patruzeci de ani
00:02:50
has created a gap in storytelling
a produs un gol în tradiția povestirii
and has stripped away ownership of their heritage.
și i-a deposedat de dreptul de proprietate asupra moștenirii lor.
So now the ancient wisdom,
Așa că, acum, înțelepciunea antică,
which is key to stewardship,
ce este cheia protecției mediului,
is locked in the older, disappearing generations.
este blocată în sânul vechilor generații aflate pe cale de dispariție.
00:03:08
And so we started this journey to bring back these stories
Așadar, am început această călătorie pentru a recupera aceste povești,
as an effort to restore pride and ownership.
ca un efort de a le restaura mândria și dreptul de proprietate.
Oral storytelling has always played a fundamental role,
Povestirea prin viu grai a jucat mereu un rol fundamental,
not only in African culture but in conservation efforts, too.
nu doar în cadrul culturii africane, ci și în cel al eforturilor de conservare.
We also do mapping exercises
Facem și exerciții de cartografiere
00:03:29
to help villagers visualize the influence and impact not only of their land,
ca să-i ajutăm pe săteni să vizualizeze influența și impactul pământului lor,
but also of their daily actions beyond their geographic reach.
precum și al acțiunilor lor cotidiene dincolo de limita geografică.
To give them a sense of importance
Să le oferim un sentiment de importanță
to counteract how they felt abandoned all these years.
ca să contracareze sentimentul de abandon avut în toți acești ani.
And we also help give them back the power of decision
Și îi ajutăm să primească înapoi puterea de decizie
00:03:51
by instigating curiosity
prin instigarea lor la curiozitate
on alternative livelihoods that they can trial on.
cu privire la alternativele de trai pe care le-ar putea încerca.
All of this in an effort to bring back ownership of their heritage
Toate acestea sunt un efort de a recupera dreptul de posesie asupra moștenirii lor
and make them stewards of their own land
și de a-i face protectori ai propriului lor pământ
and also of their own future.
și ai propriului lor viitor.
00:04:08
But see, through the years,
Dar vedeți, de-a lungul anilor,
that trust that I've mentioned before, grew stronger.
acea încredere despre care vorbeam a devenit mai puternică.
So now they scold me, they teach, they feed, they protect me,
Acum ei mă ceartă, mă învață, mă hrănesc, mă protejează,
they tell me secrets of their traditions.
îmi împărtășesc secretele tradiției lor.
Children tease me and call me names,
Copiii mă tachinează și îmi pun porecle,
00:04:23
but I will never be one of them.
dar niciodată nu voi fi una de-a lor.
And thus they will never fully, truly trust me.
Și, prin urmare, niciodată nu vor avea încredere deplină în mine.
But that is the point of this whole talk.
Dar asta e ideea întregului meu discurs.
They're not supposed to trust me, you
Nu trebuie să se încreadă în mine, în voi
or anyone else coming in with a grand plan to save the world.
sau în oricine altcineva care vine la ei cu un plan măreț de salvare a lumii.
00:04:42
They're supposed to trust themselves.
Trebuie să aibă încredere în ei înșiși.
Real community-based conservation
Adevărata conservare la nivel local
goes much beyond ensuring an elder has a ceremonial seat at the table
nu presupune doar a-i oferi unui bătrân locul de onoare la masă
and is interviewed.
și a-i lua un interviu.
It fosters fierce independence, doesn't further dependency.
Promovează independența feroce și nu încurajează dependența.
00:05:00
Lasting conservation comes from within.
Conservarea durabilă vine din interior.
From believing, from belonging, from dreaming.
Din a crede, a aparține și a visa.
So whether you are a conservationist yourself
Așa că, dacă și tu ești un conservator,
or a donor or a media outlet,
un finanțator sau jurnalist,
descărcați în HTML/PDF
acțiune