6#

Ce provoacă somnambulismul? Emmanuel During - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce provoacă somnambulismul?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Să bombăni tot soiul de absurdități, să devorezi dezbrăcat calupuri de de cașcaval, să urinezi altundeva decât la toaletă și să te arunci pe geam. Acestea sunt lucruri care s-au întâmplat în timpul somnambulismului, un comportament care poate fi periculos în unele cazuri. În jur de 18% din persoane au umblat în somn măcar o dată în viețile lor. Deci, ce este, mai exact, somnambulismul? [Regizat de Laura Jayne Hodkin, narat de Jack Cutmore-Scott, muzică de Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
Mumbling fantastical gibberish; devouring blocks of cheese in the nude;
Să bombăni tot soiul de absurdități, să devorezi dezbrăcat calupuri de brânză,
peeing in places that aren’t toilets; and jumping out of windows.
să urinezi în locuri ce nu sunt toalete, să sari pe fereastră.
These are all things people have reportedly done while sleepwalking,
Acestea sunt lucruri pe care oamenii spun că le-au făcut în timpul somnului,
a behavior that’s mostly benign but can be dangerous in rare cases.
un comportament în mare parte benign, dar periculos în cazuri rare.
It's estimated that around 18% of people sleepwalk at least once in their lives.
În jur de 18% din oameni trec prin așa ceva măcar o dată în viață.
00:00:34
So, what exactly is sleepwalking?
Deci, ce este somnambulismul?
First, we have to understand just how many of our daily activities
În primul rând, trebuie să înțelegem câte din activitățile noastre de zi cu zi
do not require our active attention.
nu necesită atenția noastră activă.
Your prefrontal cortex is your brain's conscious,
Cortexul prefrontal este centrul de control
deliberate, decision-making control hub.
conștient, activ, care ia decizii.
00:00:53
You might decide to get up and walk using your prefrontal cortex,
Poți hotărî să te ridici și să te plimbi folosind cortexul prefrontal,
but the intricate coordination of sensory inputs and muscles
însă coordonarea complexă a stimulilor senzoriali și mușchilor
that follows does not require any attention.
nu necesită atenție.
Instead, it’s mostly executed by a network of specialized nerve cells
În schimb, este realizat de o rețea de celule nervoase specializate
along the lower part of the brain and spinal cord,
situate în partea de jos a creierului și de-a lungul spinării,
00:01:14
sometimes called “central pattern generators.”
uneori numit „generator central de modele”.
These areas govern automatic movements and basic actions related to survival.
Aceste zone operează mișcările automate și acțiuni de bază pentru supraviețuire.
People with a REM sleep behavior disorder may enact their dreams
Cei suferind de tulburări de comportament în somnul REM își pot pune în scenă visele
while they’re in REM sleep,
în timpul somnului,
usually keeping their eyes closed.
de obicei ținând ochii închiși.
00:01:34
However, this is a separate condition.
Însă aceasta este o afecțiune diferită,
Sleepwalking arises from a very different stage of sleep—
Somnambulismul apare dintr-o altă etapă al somnului —
the deepest stage of non-REM sleep, which is called “slow-wave sleep.”
cea mai adâncă etapă a somnului non-REM, numit „somnul cu unde lente.”
In this state, the cortex, including the prefrontal cortex,
În această etapă, cortexul, inclusiv cortexul prefrontal,
is essentially turned off.
este oprit.
00:01:54
When someone is roused from this stage,
Când cineva este trezit din această etapă,
they’ll usually appear groggy before either dozing off again
de obicei par amețiți înainte de să adoarmă din nou
or becoming fully conscious.
sau să devină conștienți.
For that moment, though, they’re in an intermediate state
Însă pentru acel moment, ei sunt într-o stare intermediară
straddling sleep and wakefulness.
între somn și trezie.
00:02:10
A sleepwalking episode is, essentially, an extreme, prolonged version of this.
Un episod de somnambulism este, în esență, o versiune mai prelungită și extremă.
When sleepwalking, the prefrontal cortex remains inactive,
În timpul somnambulismului, cortexul prefrontal rămâne inactiv,
so the person doesn’t possess executive, deliberate control over their actions.
din acest motiv persoana nu are control asupra acțiunilor sale.
But other parts of their brain are active.
Însă restul creierului rămâne activ.
And, as we know, the body is capable of a lot
Și, așa cum știm, corpul este capabil de multe
00:02:33
without involving the prefrontal cortex.
fără ajutorul cortexului prefrontal.
Sleepwalkers avoid obstacles, walk, and speak—
Somnambulii evită obstacole, se plimbă și vorbesc —
though it's often nonsense.
deși adesea absurdități.
Most sleepwalkers can do basic things,
Somnambulii pot face lucruri simple,
operating in a peaceful, unemotional, dreamless state.
operând într-o stare pașnică, fără vise, lipsită de emoții.
00:02:50
In rare cases, sleepwalkers perform more complex tasks like cooking and driving.
În cazuri rare, ei pot îndeplini sarcini complexe ca gătitul și condusul.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...