9#

6 mituri despre Evul Mediu crezute de toată lumea - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "6 mituri despre Evul Mediu crezute de toată lumea - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:11
In the 1890s, a collection of allegedly “terrible relics of a semi-barbarous age”
În anii 1890, o așa-zisă colecție
went on tour.
de „relicve teribile dintr-o epocă semi-barbară” a plecat în turneu.
Among them: the Iron Maiden, which fascinated viewers with its spiked doors—
Printre acestea: Fecioara de Fier, care fascina spectatorii cu ușile cu țepi,
but it was fabricated, possibly just decades before.
dar care probabil fusese fabricată cu câteva decenii înainte.
And there’s no indication Iron Maidens actually existed in the Middle Ages.
Nu e nicio indicație că Fecioarele de Fier au existat în Evul Mediu.
00:02:29
The “Pear of Anguish,” meanwhile, did exist—
„Para Durerii”, în schimb, a existat —
but probably later on and it couldn’t have been used for torture.
dar probabil mai târziu, și nu putea folosită pentru tortură.
It may have just been a shoe-stretcher.
Se poate să fi fost un pantofar.
Indeed, many ostensibly medieval torture devices are far more recent inventions.
Într-adevăr, multe unelte aparent medievale sunt invenții mult mai recente.
Medieval legal proceedings were overall less gruesome than these gadgets suggest.
Procedurile medievale legale erau mai puțin macabre decât sugerează acestea.
00:02:47
They included fines, imprisonment, public humiliation,
Includeau amenzi, închisoare, umilință publică
and certain forms of corporal punishment.
și anumite forme de pedepse corporale.
Torture and executions did happen,
Tortura și execuțiile aveau loc,
but especially violent punishments, like drawing and quartering,
dar pedepsele extrem de violente, precum tăierea și sfârtecarea
were generally reserved for crimes like high treason.
erau de obicei păstrate pentru crime precum înalta trădare.
00:03:03
Surely chastity belts were real, though, right?
Cu siguranță centurile de castitate erau reale, nu?
Probably not.
Probabil nu.
They were first mentioned by a 15th century German engineer, likely in jest,
Au fost menționate de un inginer german din secolul al XV-lea
alongside fart jokes and a device for invisibility.
alături de alte glume, ca cele cu bășini și un dispozitiv de invizibilitate.
From there, they became popular subjects of satire
De acolo, au devenit subiecte populare de satiră
00:03:18
that were later mistaken for medieval reality.
care au fost apoi confundate cu realitatea medievală.
Ideas about the Middle Ages have varied
Ideile despre Evul Mediu variau
depending on the interest of those in later times.
după interesul celor din vremurile ulterioare.
The term— along with the pejorative “Dark Ages”—
Termenul, alături de peiorativul „Epoca întunecată”,
was popularized during the 15th and 16th centuries
a fost popularizat în timpul secolelor al XV-lea și al XVI-lea
00:03:31
by scholars biased toward the Classical and Modern periods
de savanții înclinați spre perioadele clasică și modernă
that came before and after.
care au venit înainte și după aceea.
And, as Enlightenment thinkers celebrated their dedication to reason,
Cum gânditorii Iluminismului își celebrau dedicarea spre logică,
they depicted medieval people as superstitious and irrational.
au descris oamenii medievali ca fiind superstițioși și iraționali.
In the 19th century, some Romantic European nationalist thinkers— well—
În secolul al XIX-lea, gânditorii naționaliști romantici din Europa
00:03:48
romanticized the Middle Ages.
au romantizat Evul Mediu.
They described isolated, white, Christian societies,
Descriau societăți izolate, albe și creștine,
emphasizing narratives of chivalry and wonder.
punând accentul pe povești de cavalerie și minuni.
But knights played minimal roles in medieval warfare.
Dar cavalerii au jucat un rol minor în războaiele medievale,
And the Middle Ages saw large-scale interactions.
iar Evul Mediu a cunoscut interacțiuni la scară mare.
00:04:02
Ideas flowed into Europe along Byzantine, Muslim, and Mongol trade routes.
În Europa veneau idei prin rute comerciale bizantine, musulmane și mongole.
And merchants, intellectuals, and diplomats of diverse origins
Iar negustorii, intelectualii și diplomații de diverse origini
visited medieval European cities.
vizitau orașele medievale europene.
The biggest myth may be that the millennium of the Middle Ages
Cel mai mare mit ar putea fi că mileniul Evului Mediu
amounts to one distinct, cohesive period of European history at all.
se rezumă la o perioadă singulară și coezivă a istoriei europene.
00:04:20
Originally defined less by what they were than what they weren’t,
La început definit mai puțin prin ce era decât prin ce nu era,
the Middle Ages became a ground for dueling ideas—
Evul Mediu a devenit un subiect pentru dezbaterea ideilor,
descărcați în HTML/PDF
acțiune